W 2019 roku waloryzacji w województwie podkarpackim podlegać będzie ponad 285 tys. emerytur, 44,5 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy i prawie 64 tys. rent rodzinnych oraz inne świadczenia i dodatki do świadczeń.

Waloryzacji podlegają świadczenia (tj. emerytury i renty), przyznane przed dniem 1 marca 2019 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało przed tym dniem.

Tegoroczna waloryzacja zostanie zrealizowana w myśl przepisów ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 9 stycznia 2019 r. poz. 39).

Zgodnie z zapisami tej ustawy, waloryzacja polegać będzie na pomnożeniu kwoty świadczenia przysługującego w dniu 28 lutego 2019 r. przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 102,86%.

Kwota wzrostu wysokości świadczenia nie może być niższa niż 70 zł (lub 52,50 zł - w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy), ale z pewnymi wyjątkami. Mechanizm tego działania będzie następujący:

  • kwota świadczenia przysługującego w dniu 28 lutego 2019 r. mnożona jest przez wskaźnik waloryzacji 102,86% , a następnie badane jest, czy kwota wyliczonej w ten sposób podwyżki nie jest niższa niż kwota określona w ustawie tj. 70 zł. Jeżeli kwota podwyżki jest niższa niż 70 zł, to do kwoty świadczenia obowiązującego w dniu 28 lutego 2019 r. dodaje się kwotę 70 zł. Powyższe rozwiązanie oznacza to, że w świadczeniach, w których w ramach waloryzacji zostanie zagwarantowana kwota minimalnej podwyżki tj. 70 zł, stosuje się zasady waloryzacji „kwotowej”.
  • w przypadku emerytur, do których nie ma zastosowania gwarancja wysokości najniższego świadczenia lub, które zostały przyznane osobom, które nie mają stażu wymaganego do podwyższenia do kwoty świadczenia najniższego, a świadczenie z wyliczenia przysługiwało w dniu 28 lutego 2019 r. w kwocie niższej od kwoty najniższej emerytury, waloryzacja polega na podwyższeniu świadczenia wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 102,86%.

Kwoty najniższych świadczeń od 1 marca 2019

(dla osób, które udowodniły wymagany staż pracy)

  • 1100,00 zł - emerytura, renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalne.
  • 825,00 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
  • 1320,00 zł - renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa.
  • 990,00 zł- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.
  • 1140,99 zł - kwota ryczałtowa świadczeń przedemerytalnych
  • 222,01 zł- dodatek pielęgnacyjny

 

cku

Back to top